Logowanie do panelu akcjonariuszyWiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki POLSKA KORPORACJA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 135, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772139 (dalej Spółka”) działając na podstawie art. 395, art.399 w związku z art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej - notariusz - Łukasz Wilk w Warszawie przy ul. Sienna 86/1, 00-815 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

więcej...

© PKF S.A.