pkf s.a. logotyp classic
masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi doradcami energetycznymi już dziś!

  To pytanie zadaje sobie każdy inwestor. Cena instalacji fotowoltaicznej zależy głównie od jakości dobranych podzespołów. Zwracajmy uwagę, aby wykonawcą instalacji i producentem podstawowych komponentów takich jak moduły, falowniki czy zabezpieczenia były przodujące firmy w tych branżach o stabilnej pozycji na rynku, mogące zapewnić sprawną obsługę serwisową. Jednoosobowe działalności czy też firmy z kapitałem rzędu kilku tysięcy złotych nie będą dla nas żadną formą zabezpieczenia w przypadku awarii.

  Hasło “Prąd ze słońca” nie wzięło się tutaj z przypadku. Moduł fotowoltaiczny wykonany z płytek krzemu absorbuje promienie słoneczne, które oddziałowują na zawarte w kryształkach krzemu elektrony pobudzając je. W ten sposób w wielkim skrócie powstaje energia elektryczna.
  Następnie energia ta wędruje do inwertera (falownika), który zamienia prąd zmienny w prąd stały. Tak przetworzona energia elektryczna trafia do odbiorników.
  Nadprodukcja energii elektrycznej natomiast trafia do OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej), który magazynuje ją potrącając 20% w przypadku instalacji do 10 kWp oraz 30% zmagazynowanej energii w przypadku większych instalacji. Podmiot rozliczający się w ten sposób z operatorem nazywany jest Prosumentem. W innym przypadku nadwyżki energii sprzedawane są po cenie ustalonej z OSD.

  Tak, panele są odporne na warunki atmosferyczne, jednak nie są odporne na anomalie pogodowe. Każdy z producentów dokładnie określa w kartach katalogowych parametry takie jak maksymalny nacisk czy waga kul gradowych. Szczególnie istotnym jest profesjonalny i zgodny z zaleceniami producenta montaż instalacji. Zagwarantuje to nam bezpieczeństwo w przypadku silnych podmuchów wiatru.

  PKF S.A. dzięki własnym strukturom w zakresie projektowania i montażu, może zrealizować mikroinstalację do 50 kWp już w 21 dni od daty podpisania umowy. Warunkiem jest oczywiście dostęp do wymaganej dokumentacji od inwestora oraz warunki pogodowe umożliwiające prowadzenie prac. Inwestycje powyżej 50 kWp z uwagi na wymagany między innymi projekt budowlany i pozwolenie na budowę trwają znacznie dłużej. Nie mniej jednak podpisując umowę i pełnomocnictwa, załatwiamy w imieniu inwestora wszystkie dokumenty w możliwie najkrótszym czasie.

  Większość inwestycji w instalację PV zwraca się w przedziale 5-8 lat, w zależności od użytych podzespołów oraz profilu zużycia energii.
  Na etapie ofertowania nasi specjaliści przeprowadzają szczegółowy wywiad z inwestorem i określają orientacyjny okres zwrotu oraz wskaźniki IRR oraz NPV.

  Mówiąc najprościej, jest to ktoś, kto produkuje, a zarazem konsumuje wyprodukowaną energię elektryczną w mikroinstalacji (instalacji do 50 kWp). Prosument może magazynować energię, przekazując nadwyżkę do sieci energetycznej, jednak przekazywanie energii nie może być przeważającą częścią działalności gospodarczej.

  W większości wypadków nie. Instalacje fotowoltaiczne są bardzo elastycznymi rozwiązaniami. Warto jednak się upewnić, że taki system fotowoltaiczny może być bez przeszkód zamontowany na Twoim dachu czy gruncie i skonsultować się z niezależnym ekspertem  z naszym doradcą, który po wykonaniu audytu i obejrzeniu miejsca montażu oceni czy fotowoltaika to rozwiązanie dla Ciebie. Przeszkody, które mogą być istotne to – duże zacienienie bez możliwości usunięcia czy kiepski stan konstrukcji dachu. W przypadku braku miejsca na budynku konstrukcję można z powodzeniem zamontować również na gruncie.

  Średnie ceny energii elektrycznej w Polsce w bieżącym roku wahają się między 0,63 zł a 0,78 zł za kWh. Jest to zależne od kilku kwestii – przede wszystkim regionu naszego kraju, a także wybranej taryfy czy też dostawcy prądu. 

  cena za 1 kwh energii elektrycznej

  • Taryfa G11. Nazywana jest stałą i cieszy się zdecydowanie największą popularnością. W tej taryfie cena prądu jest stała – zapłacisz więc tyle samo niezależnie od tego, czy korzystasz z energii rano, w godzinach popołudniowych czy nocą. Jest polecana przede wszystkim w tych domach, gdzie nie stosuje się ogrzewania na prąd.
  • Taryfa G12. Jest to taryfa dwustrefowa, w której ceny prądu są niższe lub wyższe w zależności od pory dnia. Najczęściej niższe ceny energii elektrycznej obowiązują w godzinach nocnych (od 6 do 22). W pozostałych są one wyższe, dlatego też jest to taryfa polecana gospodarstwom domowym, które korzystają z ogrzewania na prąd.
  • Taryfa G12w. Nazywana jest weekendową, ponieważ pozwala ona na korzystanie z tańszego prądu nie tylko poza godzinami szczytu (jak w G12), ale również w weekend (najczęściej od piątku wieczorem do poniedziałku rano).

  Średnie roczne nasłonecznienie jednego metra kwadratowego powierzchni ziemi liczone dla całej Polski to około 900 – 1100 kWh, co daje roczną produkcję na poziomie ok. 110-150 kWh energii elektrycznej z m2 panela fotowoltaicznego.

  W wypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 50 kWp są wymagane następujące dokumenty: 

  • Projekt Koncepcyjny
  • KIP
  • Decyzja środowiskowa
  • Decyzja o warunkach zabudowy
  • Decyzja o warunkach przyłączenia
  • Projekt budowlany
  • Uzyskane pozwolenia na budowę

  Projekt koncepcyjny jest wstępnym opracowaniem o charakterze projektowym, które będzie wykorzystywane na wszystkich kolejnych etapach realizacji projektu przygotowawczego.

  W ramach współpracy przygotujemy profesjonalny projekt koncepcyjny, który będzie bazą do dalszych analiz. Projekt koncepcyjny składa się z następujących części:

  • Wstęp
  • Charakterystyka parametrów elektrowni
  • Elementy składowe elektrowni – karty produktowe
  • Konfiguracja instalacji PV (koncepcja zagospodarowania terenu)
  • Prognoza produkcji energii elektrycznej
  • Schemat elektryczny elektrowni PV

  W przypadku gdy inwestycja jest klasyfikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Inwestor w pierwszym etapie składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Informacja o tym, które przedsięwzięcia mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska decyzja jest konieczna w przypadku gdy:

  • powierzchnia zabudowy farmy przekracza 1 ha
  • powierzchnia zabudowy wynosi od 0,5 ha do 1 ha, ale obiekt znajduje się w obszarze objętym ochroną środowiska np. obszar Natura 2000, lub strefy ochronne.

  W ramach współpracy opracowujemy i składamy wniosek o środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia w celu wydania przez organ uprawniony prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Do wniosku dołączamy koncepcję instalacji (z projektu koncepcyjnego) na mapie wysokościowej, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia „KIP” (jest to dokument, który szczegółowo opisuje charakterystykę projektu oraz jego wpływ na środowisko), wypis z ewidencji gruntów oraz opłatę skarbową.

  Sytuacja znacznie się komplikuje, a proces wydłuża się, gdy przez grunt, na którym Inwertor chce posadowić farmę fotowoltaiczną, przechodzą cieki wodne, gdyż trzeba dodatkowo uzyskać pozwolenia wodno-prawne.

  Nie można wykluczyć, że na etapie rozpatrywania wniosku stosowny urząd zażąda opracowania operatu środowiskowego, co znacząco wydłuża oraz podraża ten etap inwestycji. Zdarzają się projekty, w których Inwestor rezygnuje z realizacji projektu z uwagi na koszty i czas potrzebny do opracowania operatu oddziaływania na środowisko. Wycena operatu podlega indywidualnej wycenie i zależy od decyzji środowiskowej, jego wartość wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy.

  W zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wykonywane są uzgodnienia z instytucjami oraz organizacjami, które mają wpływ na opiniowanie/wyrażanie zgód dla inwestycji, która może potencjalnie oddziaływać na środowisko.

  Farmy są najczęściej lokalizowane na działkach, które nie są objęte planami miejscowymi. W takim przypadku składamy w urzędzie wniosek o wydanie warunków zabudowy – WZ. Do wniosku dołączamy koncepcję instalacji na mapie wysokościowej, wypis z rejestru gruntu oraz opłatę skarbową.

  W przypadku gdy dany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), sprawdzimy, czy MPZP przewiduje budowę farmy na działce wskazanej przez Inwestora. Jeżeli MPZP nie przewiduje budowy farmy fotowoltaicznej w danej lokalizacji, trzeba poważnie rozważyć sens budowy na takim terenie. Procedura zmiany planów miejscowych teoretycznie trwa 12 m-cy, ale często ten okres wydłuża się nawet do kilku lat. W przypadku gdyby po sprawdzeniu w MPZP i uzyskaniu wiążącej informacji, że nie są przewidziane na tym terenie inwestycje OZE (np. w postaci budowy farmy fotowoltaicznej) poinformujemy Zlecającego o tym fakcie, w celu podjęcia decyzji o dalszym procedowaniu etapu przygotowawczego i wystąpieniu o zmianę w MPZP lub rezygnacji z inwestycji.