pkf s.a. logotyp classic

Sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki w 2022 roku – przegląd możliwych opcji

20 maja, 2022

Sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki w 2022 roku – przegląd możliwych opcji

Coraz więcej osób zastanawia się, jak wygląda sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki. W tym artykule opisujemy wszystkie możliwe opcje.

Jak można sprzedać energię z fotowoltaiki?

Pierwszym warunkiem, który musisz spełnić, by móc sprzedawać prąd wygenerowany za pomocą fotowoltaiki, jest posiadanie instalacji on-grid, czyli podłączonej do sieci elektroenergetycznej. O podłączenie mogą starać się właściciele wszystkich systemów o mocy ponad 0,8 kW. Szczegóły w tej kwestii reguluje rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 roku.

Następnie należy określić typ posiadanej instalacji fotowoltaicznej, zależny od generowanej mocy – inaczej będzie wyglądać sprzedaż energii z małego systemu, a inaczej z dużej farmy solarnej. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wyróżnia trzy podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych, podzielonych ze względu na wspomnianą moc:

mikroinstalacje – systemy fotowoltaiczne o mocy mniejszej niż 50 kW,

małe instalacje – systemy fotowoltaiczne o mocy większej lub równej 50 kW i nie większej niż 1 MW,

duże instalacje i farmy słoneczne – systemy fotowoltaiczne o mocy powyżej 1 MW.

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić z nadwyżką prądu z fotowoltaiki, w kontekście przytoczonego podziału masz do wyboru kilka różnych opcji:

– net-billing,

– zakup energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego,

– korzystanie z systemu aukcyjnego,

– sprzedaż na rynek z pomocą umów PPA.

Ważne, by pamiętać, że nie wszystkie formy zagospodarowania nadwyżek są możliwe w każdej z wymienionych rodzajów instalacji. Opiszemy dostępne opcje dla poszczególnych rozwiązań.

Mikroinstalacja a sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę na podstawie net-billingu

W przypadku mikroinstalacji przedsiębiorcy mają aż cztery opcje na sprzedaż energii elektrycznej do sieci. Cena w przypadku każdego z tych rozwiązań może być inna – omówimy ją szerzej nieco później. Na początek warto zaznaczyć, że instalacje o mocy mniejszej niż 50 kW nie są już wybierane wyłącznie przez osoby prywatne – coraz częściej sięgają po nie również przedsiębiorcy. Trzeba także pamiętać, że właściciele instalacji zgłoszonych do sieci przed 31 marca 2022 roku mogą zdecydować się na system prosumencki. Jednak w wielu przypadkach to sprzedaż energii elektrycznej okaże się po prostu bardziej opłacalną opcją – nie musisz przechodzić na umowę kompleksową, która zwykle wiążę się z dodatkowymi opłatami i wyższymi stawkami za zakup energii.

Sprzedaż energii z małej instalacji może być prowadzona w formie m.in. net-bilingu. Sposób ten polega na sprzedaży nadwyżek prądu według cen ustalanych giełdowo. Otrzymasz odpowiednią kwotę za każdą kWh wprowadzoną do sieci. Aktualnie sprzedaż jest możliwa po średniej miesięcznej cenie hurtowej energii z poprzedniego miesiąca, ale od połowy 2024 roku będzie to cena godzinowa zgodna z taryfą. Pozyskane w ten sposób środki są lokowane na indywidualnym koncie. Warto wspomnieć, że w tym modelu ponosisz koszty opłaty dystrybucyjnej, zależne od ilości energii pobranej z sieci, ale jesteś zwolniony z podatku dochodowego, akcyzy, a także VAT-u.

Sprzedaż energii z małej instalacji a zakup przez sprzedawcę zobowiązanego

Jeśli posiadasz mikroinstalację (o mocy mniejszej niż 50 kW) lub małą instalację (o mocy do 1 MW), możesz skorzystać ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej za pośrednictwem sprzedawcy zobowiązanego. Taki podmiot zostaje wybranych przez Prezesa URE. Jego obowiązkiem jest dokonanie zakupu wytworzonej przez Ciebie energii, zapewniając tym samym stały rynek zbytu. Istotnym warunkiem w tym przypadku jest jednak zagwarantowanie sprzedaży całej wytworzonej i wprowadzonej do sieci energii elektrycznej w okresie co najmniej 90 następujących po sobie dni kalendarzowych.

Pamiętaj, że korzystając z tego rozwiązania, musisz zawrzeć umowę z OSD oraz ze sprzedawcą energii. Ponadto w przypadku małych instalacji (o mocy od 50 kW do 1 MW) masz obowiązek uzyskania wpisu do rejestru MIOZE, a sprzedaż energii jest możliwa tylko wtedy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą

Czytaj więcej:

Sprzedaż nadmiaru prądu z fotowoltaiki w systemie aukcyjnym

Często pojawia się pytanie: czy nadmiar prądu z fotowoltaiki można sprzedawać w systemie aukcyjnym bez względu na posiadany rodzaj instalacji? Odpowiedź brzmi: tak. Z tego rozwiązania mogą skorzystać właściciele mikro-, małych i dużych systemów fotowoltaicznych. Jest ono regulowane przez Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii. System aukcyjny funkcjonuje na podstawie ofert składanych przez wytwórców organizatorowi aukcji (w tym przypadku URE), który wybiera najkorzystniejsze propozycje (pod względem ceny i dodatkowych czynników).

Jeśli wygrasz aukcję OZE, możesz przez 15 lat otrzymywać ustaloną w ofercie stałą kwotę za nadwyżkę prądu, ale Twoim obowiązkiem jest dostarczenie minimum 85% ilości zadeklarowanej wcześniej energii, a jej produkcja musi rozpocząć się nie później niż 24 miesiące od zamknięcia aukcji. W tym modelu wszelkie różnice między cenami, w odniesieniu do ceny energii na rynku, reguluje Zarządca Rozliczeń. Dzięki systemowi aukcyjnemu masz zapewnione stałe przychody, co ułatwia długoterminowe planowanie inwestycji.

Wykorzystanie umowy PPA do sprzedaży nadwyżek energii z fotowoltaiki

Podobnie jak w przypadku akcji OZE, właściciele mikro-, małych i dużych instalacji, mogą wybrać również sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę na podstawie umów PPA (Power Purchase Agreement). To rozwiązanie koncentrujące się na zasadach wolnorynkowych – warunki sprzedaży możesz ustalić indywidualnie np. z wybranym zakładem pracy z okolicy.

Nie ma dokładnego wzoru, według którego należałoby tworzyć umowy cywilnoprawne na sprzedaż nadwyżek energii. Trzeba jednak pamiętać, by zawierały one sporządzony harmonogram dostaw, wskazaną ilość energii podlegającej sprzedaży, wysokość stawki, warunki płatności, a także ewentualne kary za niewywiązywanie się z umowy.

Cena sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki – ile może wynosić?

Na koniec warto na chwilę zastanowić się nad tym, jak opłacalna jest sprzedaż energii elektrycznej do sieci. Cena w tym przypadku zależy od kilku czynników. Przede wszystkim wpływać będzie na nią wybrana forma sprzedaży energii elektrycznej. W umowach PPA wiele zależy od indywidualnych ustaleń z podmiotem kupującym prąd, ale nie ma co liczyć tutaj na znaczne odchylenia od stawek rynkowych. Jeśli wybierzesz aukcje OZE, sprawdź średnią cenę energii elektrycznej dla koszyka dużych i małych instalacji fotowoltaicznych w poprzednim roku. W 2021 r. wahała się ona od 229 zł do 231 zł/MWh. Natomiast sprzedawca zobowiązany odkupi od Ciebie energię elektryczną za kwotę, odpowiadającą wysokości 100% średniej ceny rynkowej na rynku konkurencyjnym w minionym kwartale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.